SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
9
4
5
8

 Quyết định thành lập

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH BẠC LIÊU                                      Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
 
Số: 4711/QĐ-UBND                                                Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch
Tỉnh Bạc Liêu trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu
 
                                     
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
          Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại Quốc gia giai đoạn 2006-2010;
          Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến Đầu tư Quốc gia giai đoạn 2007-2010;
          Căn cứ Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2006-2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
          Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2007 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007-2012;
          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 07/12/2009,
 
                                                QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
-      Tên gọi chính thức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
-      Tên tiếng Anh: Baclieu Investment – Trade –Tourist Promotion Center.
-      Tên viết tắt: BITC.
-      Trụ sở làm việc: đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (trong khuôn viên trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh);
-      Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Trung tâm được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng chuyên doanh theo quy định của pháp luật.
 
Điều 2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 
          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:
Như Điều 3;
CT, các PCT.UBND tỉnh;
Các PVP UBND tỉnh;
Lưu VT (TT).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Võ Văn Dũng