SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
9
3
4
1

 Quy định chức năng, nhiệm vụ

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BẠC LIÊU                                             Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/2010/QĐ-UBND                                   Bạc Liêu, ngày 22  tháng 02 năm 2010

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  

                                     

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại Quốc gia giai đoạn 2006-2010;

          Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến Đầu tư Quốc gia giai đoạn 2006-2010;

          Căn cứ Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2006-2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

          Xét Tờ trình số 99/TTr-SNV ngày 04/02/2010 của Giám đốc Sở Nội vụ và đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu,

                                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

               Điều 2. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nội dung quyết định này.

                Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

-  Bộ Nội vụ (để b/c);

-  CT, các PCT.UBND tỉnh (để theo dõi);

-  Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

-  Sở Tư pháp;

-  Trung tâm Công báo;

-  Lưu VT (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

 

 

Võ Văn Dũng