SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
9
2
4
6
Hoạt động trung tâm Thứ Ba, 20/11/2012, 14:45

Tài liệu tuyên truyền Về Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị

Ngày 9/12/2011, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 09); Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (khóa XIV) đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/6/2012 về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW (Chỉ thị 13) của Bộ Chính trị.

 Câu hỏi: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí của doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong Nghị quyết 09:

Trả lời:

- Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân.

- Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân với đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi: Các giải pháp để nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong Chỉ thị 13:

Trả lời:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của xã hội về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhà;

          - Tăng cường vận động doanh nhân, doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải cho xã hội;

          - Phát động và tổ chức cho doanh nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động khác do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể phát động.

          Câu hỏi:  Các giải pháp tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân trong Chỉ thị 13:

          Trả lời:

          - Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh và doanh nhân ngoài tỉnh đến đầu tư đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

          - Năm 2012 và đầu năm 2013, tập trung chỉ đạo hoàn thành và công khai, minh bạch các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm và kế hoạch, quy hoạch các dự án lớn; hoàn thành danh mục điều chỉnh các dự án mời gọi đầu tư và bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

          - Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

          - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh. Năm 2013 giữ vững chỉ số PCI của Bạc Liêu nằm trong tốp khá của cả nước và đạt khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

          - Thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Hội đồng nhân dân và các quyết định về cơ chế, chính sách của Ủy ban nhân dân các cấp.

          - Thường xuyên tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân để nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc, để từ đó có sự điều chỉnh các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cho phù hợp.

          - Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với doanh nghiệp, doanh nhân, để đảm bảo tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước với doanh nghiệp, doanh nhân, nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực.

          Câu hỏi: Các giải pháp hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn trong Chỉ thị 13:

          Trả lởi:

          - Rà soát, thống kê lại các doanh nghiệp trên địa bàn để xác định số lượng doanh nghiệp còn đang hoạt động, thực hiện việc phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề, quy mô, số lượng lao động để đề ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất, thay đổi công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.

          - Tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với các doanh nghiệp đang triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

          - Ban hành các chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015; hoàn chỉnh dự án “nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2020”.

          - Có chính sách khuyến khích doanh nhân trong tỉnh liên kết, mời gọi các doanh nhân nước ngoài hợp tác đầu tư để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xuất khẩu.

          - Phối hợp chặt chẽ với Cục xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam để hỗ trợ thông tin thị trường.

          - Năm 2013, xây dựng hoàn chỉnh đề án về mô hình và cơ cấu tổ chức các trung tâm kỹ thuật - ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các huyện, thành phố Bạc Liêu để đến năm 2015 tất cả các trung tâm đi vào hoạt động. Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

          - Xây dựng quỹ hỗ trợ hợp tác xã; quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh.

          - Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn; hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh. Trong năm 2012, khởi công xây dựng nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu 200 ngàn tấn/năm, gắn với thực hiện thí điểm cánh đồng mẫu lớn tại Hồng Dân.

          - Năm 2013 - 2015, hoàn thành và đưa vào khai thác khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Hồng Dân; liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài triển khai dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về giống (lúa, gia súc, gia cầm) tại các Trung tâm giống của tỉnh.

          Câu hỏi: Các giải pháp quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân trong Chỉ thị 13:

          Trả lời:

          - Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết về kinh doanh, về pháp luật và trách nhiệm xã hội cho doanh nhân, doanh nghiệp.

          - Các cơ sở đào tạo và dạy nghề của tỉnh phải đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh theo hướng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội; nâng cao tính thực tiễn của chương trình và năng lực thực hành của học viên; từng bước tiếp cận chuẩn mực pháp luật quốc tế trong đào tạo quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

          - Khuyến khích doanh nhân đầu tư các dự án trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

          - Tranh thủ mối quan hệ hỗ trợ từ các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở các nước và vùng lãnh thổ để tổ chức cho doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các chương trình giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với doanh nhân nước ngoài.

          Câu hỏi: Các giải pháp đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ hài hòa trong Chỉ thị 13:

          Trả lời:

          - Xây dựng chuẩn mực và phát động doanh nhân thực hiện chuẩn mực doanh nhân Bạc Liêu trong thời kỳ mới, trong đó chú trọng lòng yêu nước, yêu quê hương Bạc Liêu, tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, có khát vọng mạnh mẽ vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước.

          - Vận động, tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh bất hạnh do cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể phát động.

          - Rà soát và tiếp tục vận động doanh nhân, doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn; hướng dẫn xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và gắn bó mật thiết giữa doanh nhân và người lao động trong doanh nghiệp.

          Câu hỏi:  Các giải pháp để phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong Chỉ thị 13:

          Trả lời:

          - Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội doanh nhân trẻ. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch của tỉnh.

          - Đến năm 2013, các huyện, thành phố, các ngành nghề lớn trong tỉnh đều có các tổ chức đại diện doanh nhân, doanh nghiệp.

          - Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp tham gia các tổ chức hiệp hội trong nước, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

          - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên giữa các ngành chức năng của tỉnh, Hội doanh nhân trẻ và các tổ chức hiệp hội của doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

          - Tạo điều kiện cho doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy hoạch phát triển ngành hàng, kinh tế vùng và địa phương.

          Câu hỏi: Phải làm gì để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong Chỉ thị 13:

          Trả lời:

          - Các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; trực tiếp chỉ đạo triển khai các chương trình có liên quan đến doanh nhân ở địa phương; quan tâm chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chống nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

          - Xem xét, lựa chọn, bổ sung cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, phong cách cởi mở, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để bố trí công việc tiếp xúc và giải quyết các yêu cầu về thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

          - Phấn đấu tăng dần tỷ lệ các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động, kể cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có các tổ chức đoàn thể và tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

          - Tổ chức thăm hỏi, động viên, chỉ đạo tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

          - Cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên trong tỉnh phải gương mẫu về nhận thức đúng vị trí, vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, đồng thời gương mẫu đi đầu thực hiện Chỉ thị này./.


Số lượt người xem: 6105 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày