SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
9
3
4
6
Hoạt động trung tâm Thứ Hai, 09/07/2012, 08:05

Nhận thức đúng và tổ chức thực hiện có kết quả chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/6/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV)

Ngày 28/6/2012 Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có chỉ thị 13-CT/TU thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nội dung cơ bản của Chỉ thị là quán triệt quan điểm chỉ đạo; mục tiêu; nhiệm vụ và những giải pháp của Nghị quyết Bộ Chính trị nhằm xây dựng và phát huy vai trò doanh nhân, doanh nghiệp trong giai đọan cả nước tập trung các nguồn lực đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chỉ thị đã tập trung đánh giá vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà thời gian qua, nhất là từ khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập, trong đó các doanh nghiệp khối nhà nước, tuy số lượng ngày càng ít, nhưng đã có nhiều tiến bộ; khối doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế không phải là nhà nước phát triển ngày càng đông về số lượng, luôn năng động, phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả, sức cạnh tranh ngày càng cao; có đóng góp quan trọng, tạo nguồn ngân sách của tỉnh và tham gia tích cực vào các  chương trình an sinh xã hội.

Song, bên cạnh việc đánh giá những mặt được của quá trình phát triển doanh nghiệp tỉnh nhà, Chỉ thị cũng đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những bất cập đã qua: Ngòai những khó khăn khách quan thì những nguyên nhân nội tại từ nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và của chính doanh nghiệp vẫn còn hạn chế đã được chỉ ra và được thể hiện với quyết tâm cao, dám nhìn thẳng sự thật để thấy được tòan cảnh bức tranh chung của doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà.

Xuất phát từ thực tế tình hình đã qua và quán triệt nội dung chỉ đạo từ Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra quan điểm chỉ đạo là xác định trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp theo phương châm “lo cho doanh nghiệp, doanh nhân chính là lo cho dân, cho nước”, “việc gì dễ giành cho doanh nghiệp, việc gì khó giành cho các cơ quan nhà nước”.

Về mục tiêu hướng đến là xây dựng đội ngũ doanh nhân không ngừng phát triển về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa và tham gia tích cực vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị trong nước, quốc tế. Đồng thời xác định mục tiêu cụ thể là đến năm 2015, có một số doanh nghiệp đạt tầm cở khu vực và cả nước; đến năm 2020 có thương hiệu đạt tầm cở khu vực Đông Nam Á.

Về nhiệm vụ và giải pháp, trước hết cần tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của xã hội về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh nhà; tăng cường vận động doanh nhân, doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, tôn vinh sự cống hiến và nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội.

Một trong những giải pháp tích cực, cơ bản là các cấp, các ngành phải thực sự biến nhận thức thành hành động cụ thể đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với doanh nhân, doanh nghiệp, phải làm cho từng cán bộ, đảng viên ý thức được việc làm của mình đối với doanh nhân, doanh nghiệp là phải công bằng, công khai, minh bạch và không vụ lợi. Muốn được như thế, thì theo tinh thần Chỉ thị, cần làm tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải thiện đáng kể việc thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp; luôn quan tâm, thường xuyên tiếp xúc, nghe doanh nhân, doanh nghiệp phản ảnh để điều chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành của từng cơ quan, đơn vị.

Không ngừng kiểm tra tính hợp lý của các văn bản hành chính, thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nhân, doanh  nghiệp; tập trung rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách để ngày càng phù hợp hơn với thực tế phát triển doanh nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện nhằm hổ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Về đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp chỉ thị nêu rõ giải pháp đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, từng bước và thông qua các tổ chức đại diện của mình để không ngừng phấn đấu hòan thiện mình, trở thành những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có những đóng góp quan trọng cho cộng đồng xã hội.

Để quán triệt và tổ chức thực hiện có kết quả Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố bằng nhiều hình thức để tổ chức phổ biến nội dung của Chỉ thị  đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, quyết tâm tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong nội bộ và xã hội đối với doanh nhân, doanh nghiệp. 

Các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và đòan thể trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải xây dựng kế họach cụ thể cho đơn vị mình để căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đề ra các họat động tương ứng nhằm đảm bảo nội dung của Chỉ thị đi vào cuộc sống và mỗi cán bộ, đảng viên, đòan viên, hội viên phải thật sự là là đầu mối giữa Đảng, chính quyền với doanh nhân, doanh nghiệp.

Trong thời điểm đang có nhiều khó khăn do ãnh hưởng khủng hỏang kinh tế, tài chính thế giới và chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh giảm so với năm 2010...thì Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, xem doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những động lực quan trọng không thể thiếu được trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; là cơ sở, điều kiện để các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh không ngừng vươn lên, phát triển; là việc tự khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ mới./.

                                                                                  Trương Tấn Mười

                                                                   Giám đốc Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL


Số lượt người xem: 1598 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày