SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
4
0
1
5
3
Tư vấn Doanh nghiệp Thứ Hai, 25/02/2013, 08:25

Bạc Liêu - Những kết quả bước đầu triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhận thức của cấp Ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực; xem doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những động lực quan trọng không thể thiếu được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với quá trình phát triển chung của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu ngày càng đông về số lượng và tăng về quy mô, luôn năng động, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động. Đội ngũ doanh nhân đã phát huy tinh thần dân tộc, có ý thức trách nhiệm với xã hội, luôn đồng hành cùng với các cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các chương trình xã hội, gắn bó với các tầng lớp khác trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà trong quá trình sản xuất – kinh doanh cũng còn không ít những hạn chế, bất cập.

 

Từ khi có Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, hoạt động của doanh nghiệp Bạc liêu có sự khởi sắc. Công tác triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị được các ngành, các cấp chỉ đạo quán triệt sâu sắc và có sự chuyển biến đáng kể trong tổ chức thực hiện.       

 

Có thể nói qua gần 6 tháng tổ chức thực hiện nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trong tạo tiền đề cho quá trình thực hiện về sau. Kết quả trên thể hiện ở khía cạnh sau đây:

 

- Các cấp, các ngành cán bộ chủ chốt các địa phương, các hiệp hội, tổ chức liên quan có tinh thần trách nhiệm, xác định được tính chất yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách về nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; và các cơ quan hữu quan nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Xác định được nhiệm vụ quan trọng: xây dựng đội ngũ doanh nhân mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng chính là động lực, là nguyên nhân góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà. Đây vừa là mục tiêu, vừa là trách nhiệm xã hội để đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh;

 

- Đề cao được trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và quán triệt đầy đủ phương châm Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra là: “Lo cho doanh nghiệp, doanh nhân chính là lo cho dân cho nước”, “việc gì dễ dành cho doanh nghiệp, việc gì khó dành cho các cơ quan nhà nước”. Các sở, ngành, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã có những đóng góp tích cực vào quá trình cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, xây dựng, du lịch được triển khai nhanh chóng, từng bước khẳng định vị thế và để lại ấn tượng tốt đối với nhà đầu tư;

- Các cơ quan chức năng hỗ trợ tích cực doanh nghiệp thông qua mở nhiều lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, Luật, Nghị định Chính phủ và các vấn đề liên quan đến kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, trình độ quản trị, marketing ... Đang tập trung hoàn thiện vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử; điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp trong cấp chủ trương đầu tư, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ tận tình của cán bộ khi tiếp xúc nhà đầu tư.

 

* Và đội ngũ doanh nghiệp:

 

- Đội ngũ doanh nhân có sự chuyển biến đáng kể về nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phấn khởi, tự tin và thể hiện quyết tâm cao cùng với Đảng, Nhà nước ra sức xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, từng bước hội nhập sâu vào kinh tế thế giới;

- Đội ngũ doanh nghiệp có sự khởi động và phát triển mới nhanh về số lượng và chuyển biến về chất lượng. Sự chuyển biến ấy thể hiện qua việc các doanh nghiệp tự sắp xếp, bố trí nhân lực, quy mô sản xuất, khả năng tài chính, thị trường sản phẩm đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường và sự phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo vừa sức và kinh doanh có hiệu quả cho doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước;

- Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1016 doanh nghiệp. Trong đó có 81 Hợp tác xã, đang hoạt động: 821 doanh nghiệp, đang đầu tư: 40 doanh nghiệp, tạm ngừng: 37 doanh nghiệp, phá sản: 37 doanh nghiệp. Mặc dù số lượng doanh nghiệp có giảm đi so với thời điểm trước triển khai Nghị quyết (do sắp xếp bố trí lại cho phù hợp với điều kiện, khả năng) nhưng cho thấy đội ngũ doanh nhân có tiến bộ, đã có sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh, liên kết thị trường; ủng hộ và tham gia tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn ngân sách và đào tạo lao động, giải quyết việc làm cho tỉnh;

- Doanh nghiệp Bạc Liêu phát huy cao tinh thần dân tộc, có ý thức và trách nhiệm hơn với xã hội, luôn luôn sẵn sàng và đồng hành với các cấp Ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình xã hội, tạo nên sự gắn bó mật thiết với các tầng lớp khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy còn khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; sự phấn đấu vượt qua của đội ngũ doanh nghiệp; hy vọng rằng trong năm 2013, hoạt động doanh nghiệp Bạc Liêu sẽ có nhiều thành công./.

Hoàng Dân


Số lượt người xem: 2060 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày